Regulamentul de ordine interioară constituie documentul cadru care trebuie să asigure în incinta instituţiei, desfăsurarea în bune condiţii a activităţii fiecărui funcţionar public şi personal contractual, respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea si disciplina muncii, drepturile si obligaţiile salariaţilor, organizarea timpului de muncă al angajaţilor, recompensele si sancţiunile ce pot fi aplicate. Acest regulament se aplică tuturor funcţionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Medgidia, indiferent de raporturile de serviciu, de natura contractului de muncă încheiat, precum si temporar studenţilor în perioada efectuării practicii si altor persoane delegate de către agenţii economici sau unităţi bugetare, pentru prestarea unei activităţi în incinta instituţiei.

Crearea unui climat de munca normal reprezinta obiectivul de baza al managementului resurselor umane, iar mentinerea acestuia se poate realiza numai prin contributia tuturor angajatilor. Astfel, atât pentru angajator cât şi pentru salariaţi, relaţiile şi mediul de muncă vor putea deveni atât mai sigure, mai sănătoase, cât şi reciproc avantajoase.

Prezentul regulament s-a întocmit în temeiul Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice si în mediul de afaceri, cu prevenirea si sancţionarea corupţiei si se completează de drept cu dispoziţiile legale în vigoare la data aplicării acestuia, a Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

CAPITOLUL I
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII SI A INLĂTURĂRII ORICAREI FORME DE INCĂLCARE A DEMNITĂTII

Art. 1
- Libertatea muncii este garantată prin Constituţie, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă si a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc, ori într-o anumită profesie. Orice contract de muncă ce încalcă aceste principii este nul de drept. In cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii si angajatorii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat bazată pe criterii de sex, caracteristici genetice, vârsta, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală, este interzisă.

Art. 2 - Orice funcţionar public sau salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăsurate, de protecţie socială, de securitate si sănătate în muncă, precum si de respectarea demnităţii si a constiinţei sale fără nici o discriminare. Tuturor funcţionarilor publici si salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală precum si dreptul la protecţia datelor cu caracter personal.

Art. 3 - Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii si al bunei credinţe. Pentru buna desfăsurare a relaţiilor de muncă participanţii la raporturile de muncă se vor informa si se vor consulta reciproc în condiţiile legii.


CAPITOLUL II
DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONDUCERII EXECUTIVE A PRIMARIEI

Conducerii executive a Primăriei Municipiului Medgidia îi revin următoarele drepturi:
 

 • Să organizeze şi să conducă activitatea pe principii de competenţă profesională, credibilitate şi eficienţă economică;
 • Să stabilească organizarea şi funcţionarea primăriei prin definirea obiectivelor, programelor, bugetelor şi indicatorilor de performanţă;
 • Să stabilească atribuţiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
 • Să angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca;
 • Să impună respectarea disciplinei tehnologice si a muncii;
 • Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu angajaţilor, sub rezerva legalităţii lor;
 • Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, Contractului Colectiv de Muncă şi prezentului Regulament de Ordine Interioara.

  Conducerii executive a Primăriei Municipiului Medgidia îi revin următoarele obligaţii:

  Art. 4 - Asigurarea dotărilor necesare desfăsurării activităţii angajaţilor (spaţiu în birouri, mobilier, tehnică de calcul, rechizite, diverse materiale), asigurarea condiţiilor normale de muncă si igienă, de natură să le ocrotească sănătatea si integritatea fizică si psihică si urmărirea utilizării eficiente a timpului de muncă.

  Art. 5 - Acordarea drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare tuturor funcţionarilor publici si salariaţilor, în raport cu funcţia deţinută si munca efectiv prestată.

  Art. 6 - Asigurarea de sanse si tratament egale între angajaţi, femei si bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.


  CAPITOLUL III
  OBLIGATIILE PERSONALULUI DE CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

  Art. 7
  - Conducerea direcţiei, a serviciilor si a birourilor independente, constituite în structura funcţională a aparatului de specialitate, are obligaţia de a organiza si coordona activitatea funcţionarilor publici si salariaţilor din subordine, de a întări ordinea si disciplina. In acest sens directorul, sefii de servicii, sefii de birouri au următoarele sarcini:

  a. Stabilirea atribuţiilor si răspunderilor pentru fiecare funcţionar public si salariat din cadrul direcţiei, serviciului, biroului sau compartimentului, în raport cu pregătirea profesională, experienţa dobândită si rezultatele obţinute în activitatea profesională.

  b. Sprijinirea propunerilor si iniţiativelor motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii publice, precum si a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

  c. Crearea cadrului necesar pentru cunoasterea de către toţi angajaţii a legislaţiei în vigoare, cu deosebire a celei care vizează direct activităţile specifice instituţiei.

  d. Asigurarea păstrării secretului de serviciu la primirea, întocmirea, multiplicarea, difuzarea si păstrarea documentelor clasificate.

  e. Urmărirea respectării circuitului normal al informaţiilor si perfecţionării sistemului informaţional al instituţiei.

  f. Asigurarea instruirii personalului pentru respectarea pe toată durata programului de muncă, a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a normelor privind securitatea şi sănătatea muncii, a normelor privind protecţia mediului si a normelor igienico-sanitare.

  g. Exercitarea îndrumării, coordonării si controlului permanent al activităţii personalului din cadrul direcţiei, serviciilor, birourilor sau compartimentelor, în scopul realizării integrale si la termenele stabilite a sarcinilor ce le revin conform Regulamentului de organizare si funcţionare, a legislaţiei în vigoare, a hotărârilor Consiliul Local, a notelor de serviciu si a dispoziţiilor emise de către primar, precum si din programele de activitate elaborate.

  h. Elaborarea propunerilor privind stimularea suplimentară a angajaţilor care aduc un aport deosebit la bunul mers al activităţii ce o desfăsoară.

  i. Sancţionarea potrivit prevederilor legale a persoanelor care încalcă cu vinovăţie obligaţiile de serviciu ce le revin, sau normele de comportare în instituţie.

  j. In exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, să asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine.

  k. Să examineze si să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii.


  CAPITOLUL IV
  INTERDICTII APLICABILE FUNCTIONARILOR PUBLICI DE CONDUCERE

  Art. 8
  - Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici:
   

a) supremaţia Constituţiei si a legii;

b) prioritatea interesului public ;

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor si instituţiilor publice;

d) profesionalismul;

e) imparţialitatea si independenţa;

f) integritatea morală;

g) libertatea gândirii si a exprimării;

h) cinstea si corectitudinea;

i) deschiderea si transparenţa.

Art. 9 - Pentru aducerea la îndeplinire a acestor obligaţii, directorii executivi, sefii de servicii si birouri vor fi sprijiniţi de conducerea executivă, respectiv de primar, viceprimar si secretar.


CAPITOLUL V
OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR


A. OBLIGAŢII GENERALE

Art. 10
- Salariaţii aparatului de specialitate al Primarului, funcţionarii publici sau personalul contractual cu contract individual de muncă, indiferent de locul de muncă unde îsi desfăsoară activitatea, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare, au următoarele obligaţii:

a. Să îndeplinească cu fidelitate, constiinciozitate si la termenele prevăzute îndatoririle de serviciu stabilite prin fisa postului si să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice, ori prestigiului corpului funcţionarilor publici.

b. Să nu desfăşoare în incinta instituţiei activităţi cu caracter politic, în sprijinul partidelor politice, organizaţiilor sau asociaţiilor de acest fel, în timpul programului.

c. Funcţionarii publici au obligaţia să prezinte, în condiţiile legii, conducătorului autorităţii declaraţia de avere la numirea într-o funcţie publică sau la încetarea raportului de serviciu si să respecte întocmai, regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii.

d. Să respecte legislaţia în vigoare, hotărârile Consiliului Local si dispoziţiile primarului si să aducă la îndeplinire sarcinile primite din partea conducerii direcţiei, serviciului sau biroului.

e. Să-si perfecţioneze continuu nivelul de pregătire profesională, atât prin studiul individual, cât si prin cursurile organizate de către Consiliul Judeţean, în colaborare cu Institutul Naţional de Administraţie sau cu alte instituţii abilitate potrivit legii.

f. Să păstreze secretul de serviciu în activităţile de primire, întocmire multiplicare, difuzare si păstrare a documentelor cu caracter secret.

g. Să respecte programul de muncă stabilit în instituţie, urmărind folosirea cu eficienţă maximă a timpului de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

h. Să se prezinte la serviciu într-o ţinută vestimentară decentă si adecvată si să manifeste un comportament civilizat si demn în relaţiile cu colegii si ceilalţi salariaţi din instituţie; să manifeste solicitudine si respect în relaţiile cu persoanele din afara instituţiei ; să poarte elemente de identificare : nume si funcţie.

i. Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa alcoolului sau să consume băuturi alcoolice în timpul orelor de program; persoanele aflate în această situaţie vor fi obligate să părăsească instituţia, urmând a se lua măsuri de sancţionare a lor, aceste fapte fiind considerate abateri disciplinare si se sancţionează conform prevederilor legale.

j. Să se înscrie în condicile de prezenţă constituite, ori de câte ori intervin deplasări în interesul serviciului în localitate sau în alte localităţi; pentru interese personale, iesirea din instituţie se va face numai cu aprobarea conducerii direcţiei, serviciului sau biroului, după caz.

k. Să-si însusească si să respecte normele legale de prevenire si stingere a incendiilor, normele de protecţia muncii, normele de protecţia mediului si cele igienico-sanitare.

l. Să păstreze în condiţii corespunzătoare toate bunurile mobile si imobile din dotarea instituţiei si să folosească în mod judicios rechizitele.

m. Conform prevederilor Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local, să pună la dispoziţia consilierilor locali documentele sau informaţiile solicitate, cu acordul secretarului.

n. Să anunţe imediat pierderea legitimaţiei de serviciu persoanelor însărcinate cu realizarea atribuţiilor privind activitatea de resurse umane, pentru luarea măsurilor ce se impun.

o. Să asigure corecta utilizarea a bunurilor din dotare: aparatura de calcul, mobilier, etc.

p. Să deconecteze la sfârsitul programului de lucru aparatura electrică, electronică sau alte instalaţii electrice din dotare.

r. Pentru păstrarea în siguranţă a documentelor, acestea vor fi închise la sfârsitul programului de lucru în fişete.

s. Să răspundă direct de documentele întocmite si/sau semnate în cadrul direcţiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor.


B. OBLIGAŢII CE REVIN FUNCTIONARILOR PUBLICI PREVĂZUTE DE NORMELE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Art. 11 - Funcţionarii publici, în conformitate cu normele de conduită, au următoarele obligaţii:

a. De a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor si la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor Consiliului Local.

b. In exercitarea funcţiei publice, de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câstiga si a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea si eficacitatea autorităţilor si instituţiilor publice.

c. Prin actele si faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării si să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

d. Să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.

e. De a apăra în mod loial prestigiul autorităţii în care îsi desfăsoară activitatea, precum si de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

f. De a nu dezvălui informaţii care nu au caracter public si de a nu remite documentele care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, decât cu acordul primarului. Aceasta obligaţie nu reprezintă o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

g. In îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îsi desfăsoară activitatea.

h. In activitatea lor, de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie sa aibă o atitudine conciliantă si să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

i. In relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii publice în care îsi desfăsoară activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine si amabilitate.

j. De a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei si demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii în care îsi desfăsoară activitatea, precum si persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

k. Să adopte o atitudine imparţială si justificată pentru rezolvarea clară si eficientă a problemelor cetăţenilor.
Funcţionarii publici au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii si a autorităţilor publice, prin:
- promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situaţii de fapt;
- eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase si politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

l. Să promoveze o imagine favorabilă ţării si autorităţii pe care o reprezintă în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii si alte activităţi cu caracter internaţional.

m. În deplasările externe, să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.

n. În procesul de luare a deciziilor, să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

o. Să asigure ocrotirea proprietăţii publice si private a statului si a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

p. Să folosească timpul de lucru, precum si bunurile aparţinând autorităţii numai pentru desfăsurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.

r. Să propună si să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă si eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.


CAPITOLUL VI
COMUNICARE SI LIMITE DE COMPETENTĂ

Art. 12
- Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii, în condiţiile legii.

Art. 13 - Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii.

Art. 14 - In cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici, pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea.


CAPITOLUL VII
UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC

Art. 15
- Accesul la INTERNET se face numai în interes de serviciu, fiind interzise activităţi de comerţ electronic în interes privat, vizitarea site-urilor cu caracter obscen sau de propagandă, instigatoare la violenţă sau acte de terorism, de muzică, filme, jocuri, chat-ul etc; Se permit download-uri (descărcari de pe Internet) exclusiv în cazul în care fisierele descarcate sunt necesare activităţii din cadrul instituţiei. Se interzice abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse siteuri de pe Internet, abonare ce implică primirea permanentă a unui volum mare de scrisori prin posta electronică.
Răspunderea pentru aceasta revine utilizatorului, istoricul paginilor vizitate, timpul de acces, informaţia descărcată si adresa de IP fiind monitorizate.

Art. 16 - Publicarea pe INTERNET a datelor, imaginilor si informaţiilor referitoare la activitatea Consiliului Local se va face numai cu aprobarea scrisă a celor în drept;

a) Răspunderea pentru corectitudinea si actualitatea datelor publicate pe site-ul propriu sau prin participările la licitaţiile electronice revine proprietarului informaţiei si nu operatorului sau realizatorului;

b) Fiecare serviciu din cadrul aparatului propriu de specialitate sau instituţie din subordinea Consiliului Local care publică date pe INTERNET este obligat sa întocmească un dosar, organizat cronologic, cu paginile web realizate, listate după publicare;

c) Sunt interzise publicitatea si sondajele în scopuri electorale sau economice pe portalul Primăriei Municipiului Medgidia, cu exceptia prezentării oportunităţilor, aspectelor culturale sau economice locale.

Art. 17 - Este interzis accesul neautorizat în spaţiile digitale, altele decât cele locale sau cele publice din reţea, folosirea altor conturi decât cele care au fost stabilite, furtul sau folosirea fisierelor în mod neautorizat din reţea.

Art. 18 - Este obligatorie respectarea măsurilor de securitate privitoare la contul de acces, parola, drepturi partajate în sistem de acces la resurse si la INTERNET. Modificarea acestora se face cu aprobarea primarului.

Art. 19 - Este interzisă difuzarea, divulgarea sau transmiterea parolelor de acces, precum si a altor date cu caracter intern privind organizarea, accesul si protocoalele de funcţionare a reţelei de calculatoare sau a postei electronice.

Art. 20 - Comunicarea prin adresă electronică, oficial, tip nota internă, se face cu acordul scris al persoanelor cu funcţii de conducere, ca si în cazul suportului de hârtie, urma păstrându-se la emitent.

Art. 21 - Este interzisă intervenţia utilizatorului asupra tehnicii de calcul, prin demontarea acesteia, asupra fisierelor sistem sau asupra modulelor din aplicaţiile informatice, fiind interzisă modificarea fisierelor sursă, stergerea lor, intervenţia asupra bazelor de date altfel decât prin programele implementate. Pentru orice incident informatic se solicită intervenţia Compartimentului informatică ce va analiza si adopta măsuri de remediere prin compartimentul propriu de mentenanţă. După caz, soluţionarea constă în intervenţie proprie post-garanţie, intervenţie furnizor în intervalul de garanţie sau service externalizat gestionat prin Compartimentul informatică.

Art. 22 - Fiecare utilizator răspunde pentru modul în care îsi foloseste calculatorul din dotare, dar si pentru modul în care foloseste reteaua internă, Internetul si posta electronică (unde este cazul).

Art. 23 - Achiziţiile în domeniul IT (tehnică de calcul, echipamente de comunicaţii si soft) se fac numai de către Compartimentul informatică. Aprobarea achiziţiei se face în urma analizei compartimentului de specialitate si conducerea instituţiei.

Art. 24 - Având în vedere necesitatea asigurării datelor/documentelor împotriva pierderii lor accidentale ele vor fi salvate pe diferiţi suporţi.
Pentru a se asigura datele/documentele împotriva unor pierderi accidentale datele se salvează periodic pe diskete, cu solicitarea, dacă e cazul, ajutorului Compartimentului informatică. Sedinţele de consiliu vor fi salvate dupa fiecare sedinţă pe server si CD.

Art. 25 - Sistemele de calcul se vor folosi numai pentru si în interesul serviciului, atât în timpul orelor de program cât si în afara acestuia. Este cu desavârsire interzisă instalarea sau copierea altor programe decât cele care au fost instalate iniţial pe sistemele de calcul din patrimoniu.

Art. 26 - Este obligatorie respectarea normelor de protecţia muncii la folosirea tehnicii sub tensiune, folosirea cablurilor izolate, a mufelor originale, fără improvizaţii.


CAPITOLUL VIII
ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ

Organizarea timpului de muncă se stabileste în raport cu specificul activităţii astfel:

Art. 27- Durata saptamânii de munca este de 5 zile lucratoare, iar a zilei de muncă la locurile de muncă obisnuite este de 8 ore.

Art. 28 - Programul de muncă în incinta Primăriei Municipiului Medgidia se stabileste astfel : de luni pâna vineri programul de muncă începe la ora 8:00 si se termină la ora 16:30, cu pauză de masă 30 de minute, in intervalul orar 12:00 – 12:30

Art. 29- (1) Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare, funcţionarii publici de conducere si de execuţie au dreptul la recuperare sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul de bază, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Numărul orelor prestate peste programul normal de lucru nu poate depăsi 360 într-un an. Salariaţii cu contract individual de muncă, la solicitarea angajatorului pot efectua muncă suplimentară cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăsi 48 de ore pe săptamână inclusiv orele suplimentare. Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acestora, iar salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. In cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în cele 30 de zile prevazute de lege, în luna următoare munca suplimentară va fi platită prin adaugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia ce nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

(2) Plata orelor suplimentare se face lunar conform legislaţiei în vigoare, pe baza pontajelor distinct întocmite, semnate si aprobate de persoana din conducerea instituţiei care coordoneaza activitatea respectivă.

Art. 30 – Evidenta zilnică a prezenţei la lucru a salariaţilor se realizează de către compartimentul resurse umane, prin condici de prezenţă pentru fiecare direcţie, serviciu sau birou. Semnarea condicilor de prezenţă de către salariaţi se face personal la începerea si terminarea programului de lucru.
Controlul asupra prezentei la munca a angajatilor, a invoirilor, a parasirii unitatii, absentelor si intarzierilor si in general, asupra justei folosiri a timpului de munca, se asigura pentru personalul din subordine de catre sefii ierarhici directi.
Invoirea salariatilor este permisa numai pentru situatii deosebite, cu redistribuirea precisa a sarcinilor catre ceilalti membrii ai compartimentului de lucru, astfel incat activitatea sa nu fie perturbata, cu consemnarea in condicile de prezenta.

Art. 31 - Durata zilnică a prezenţei la lucru a salariaţilor conform condicilor de prezenţă se centralizează o dată pe lună de către fiecare direcţie, serviciu sau birou, pe baza foilor colective de prezenţă întocmite si semnate de director, sef de serviciu, sef birou sau coordonator de compartiment.

Art. 32 - Compartimentul resurse umane, salarizare si management are obligaţia să facă cel putin o dată pe lună prezenţa inopinată a salariaţilor din cadrul aparatului propriu si să informeze conducerea instituţiei în legatură cu cele constatate.

Art. 33 - Programarea concediilor de odihnă se propune de conducerea fiecărei direcţii, serviciu sau birou, după consultarea funcţionarilor publici si a salariaţilor, ţinând seama de necesitatea asigurării continuităţii în executarea sarcinilor specifice si se aprobă de conducerea instituţiei, până cel târziu la data de 15 decembrie a anului în curs, pentru anul următor.

Art. 34 - Evidenţa concediilor de odihnă, de boală, a învoirilor si a concediilor fară plată si de studii se ţine de catre Compartimentul Resurse Umane.

Art. 35 - Pentru interese personale, bine justificate, salariaţii si funcţionarii publici pot solicita, conform reglementărilor legale, concedii fără plată, prin cerere scrisă care se aprobă de primar, cu avizul prealabil al directorului executiv, al sefului serviciului sau al sefului biroului, în măsura în care activitatea compartimentului din care face parte solicitantul, nu este afectată prin lipsa acestuia de la locul de muncă. Anual, fiecare angajat are dreptul la un numar maxim de 30 de zile concediu fara plata. Exceptie fac persoanele care urmeaza o forma de invatamant superior care vor putea beneficia, in baza documentelor doveditoare, de un numar de maxim 60 de zile concediu fara plata.


CAPITOLUL IX
ACCESUL IN INSTITUTIE

Art. 36
- Accesul în sediul instituţiei, pentru tot personalul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Medgidia si unităţilor subordonate, se face pe poarta principală , din strada Decebal, nr. 35.

Art. 37 - Accesul persoanelor străine în incintă se face astfel:

- persoanele fizice si reprezentanţii persoanelor juridice vor avea acces în sediu în zilele lucratoare în baza actului de identitate;
- persoanele care solicită acces la cabinetul primarului, viceprimarului si secretarului, dacă se încuviinţează primirea în afara programului de audienţă, vor fi însoţite atât la intrare, cât si la iesire de funcţionarul public responsabil de relaţiile cu publicul, care va fi înstiinţat telefonic;
- delegaţii din străinatate au acces în incintă numai cu aprobarea conducerii instituţiei.

Art. 38 - Relaţii privind problemele ce intră în competenţa de rezolvare a Consiliului Local, se dau zilnic, de luni până vineri, între orele 9.00-15.00, prin Biroului Administraţie Publică.


CAPITOLUL X
PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI SI SALARIATILOR

Art. 39
- Funcţionarii publici si salariaţii au dreptul si obligaţia să sesizeze nemulţumirile sau comportamentul neprincipial al altor salariaţi.

Art. 40 - Sesizarea se va face în scris.

Art. 41- Competenţa de soluţionare a sesizărilor este a primarului, acesta putând delega aceasta competenţă compartimentelor de specialitate.

Art. 42 - Termenul de soluţionare a acestor sesizări este de 10 zile.

Art. 43 - Dacă din motive bine întemeiate soluţionarea nu se poate face în termenul stabilit, fiind necesare analize si verificări mai ample, acesta se poate prelungi cu încă 10 zile, petiţionarul urmând a fi încunostiinţat despre acest aspect.


CAPITOLUL XI
RECOMPENSE

Art. 44
- Salariaţii care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei, pot fi stimulaţi prin:

- promovarea în clase, grade si trepte profesionale, conform prevederilor legale;
- acordarea salariului de merit;
- premii individuale acordate în cursul anului, în conformitate cu prevederile legale;

Art. 45 - (1) Recompensa se acordă la propunerea scrisă a directorului executiv, sefului serviciului sau biroului, avizată de conducerea executivă si aprobată de primar.

(2) Contestaţiile vizând acordarea recompenselor se vor adresa primarului.


CAPITOLUL XII
SANCTIUNI DISCIPLINARE

Art. 46
- Incălcarea cu vinovaţie a obligaţiilor prevăzute în actualul regulament, inclusiv a normelor de comportare stabilite, constituie abatere disciplinară si se sancţionează ca atare, indiferent de funcţia deţinută de salariaţii care au savârsit-o.

Art. 47 - Sancţiunile care se aplică salariaţilor în cazuri de abateri disciplinare sunt cele stipulate de legislaţia în vigoare privind raporturile de muncă (Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare si Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată), si anume:

Pentru functionarii publici, sancţiunile disciplinare sunt:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de pâna la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau dupa caz de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) trecerea pe o funcţie publică inferioară pe o perioada de pâna la 1 an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;
e) destituirea din funcţia publică.

Art. 48 - Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârsite si după audierea funcţionarului public; audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii.

Art. 49 - (1) Prima sancţiune - mustrare scrisă - se poate aplica direct de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la propunerea conducătorului compartimentului în care funcţionează cel în cauză.

(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 47 literele b) - e) se aplică de conducătorul instituţiei publice, la propunerea comisiei de disciplină constituită în cadrul instituţiei în conformitate cu legea, în termen de cel mult 6 luni de la data săvârsirii abaterilor, acestea urmând a se radia de drept, în condiţiile si la termenele prevăzute de lege.

Art. 50- (1) Pentru salariaţii cu contract individual de muncă sancţiunile prevăzute de Codul Muncii sunt:

a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă ce nu poate depăsi 10 zile lucrătoare;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăsi 60 de zile;
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de bază si/sau, dupa caz, a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%.
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(2) Nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la litera a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, prin comunicarea în scris cu precizarea obiectului, datei, orei si locului întrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(4) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare în scris, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunostinţă despre săvârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârsirii faptei.

Art. 51 - Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoresti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Art. 52 - Răspunderea contravenţională sau civilă a funcţionarului public se angajează în conformitate cu prevederile art. 75 si 86 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, iar repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice se dispune în conformitate cu prevederile art. 85 din legea amintită.

Art. 53 - Pentru salariaţii cu contract individual de muncă răspunderea patrimonială este reglementată de Codul Muncii prin prevederile art. 263 - 268.


CAPITOLUL XIII
REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCĂ IN CADRUL INSTITUTIEI

Angajatorul organizeaza activitatea de securitatea muncii prin care se asigura adoptarea masurilor necesare pentru asigurarea securitatii si protejarea sanatatii angajatilor, precum si alocarea mijloacelor necesare realizarii politicii de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;

Angajatorul are urmatoarele obligatii :

 • Sa asigure securitatea si sanatatea angajatilor in toate aspectele legate de munca;
 • Sa asigure evaluarea si combaterea riscurilor la sursa pentru securitatea si sanatatea angajatilor in vederea stabilirii masurilor de prevenire a accidentarii sau imbolnavirii profesionale si de imbunatatire a nivelului de securitate si sanatate in munca;
 • Sa verifice incadrarea in limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca;
 • Sa evidentieze riscurile care nu pot fi evitate si sa instruiasca corespunzator salariatii;
 • Sa stabileasca masuri tehnice, organizatorice si igienico-sanitare de protectia muncii, corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati;
 • Sa elaboreze instructiuni proprii care sa detalieze si sa particularizeze reglementarile legale de securitatea muncii, in raport cu fiecare activitatea care se desfasoara;
 • Sa stabileasca in Fisa Postului atributiile si raspunderile salariatilor in domeniul protectiei muncii, corespunzator functiei exercitate;
 • Sa asigure si sa controleze prin personalul propriu sau personal extern abilitat, cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii a masurilor de securitate si sanatate in munca precum si a prevederilor legale in domeniu;
 • Sa asigure periodic instruirea si verificarea angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Sa asigure dotarea corespunzatoare cu echipament individual de protectie si echipament de lucru;
 • Sa asigure supravegherea medicala, corespunzator riscurilor la care sunt supusi angajatii in procesul munciisi accesul gratuit la serviciul de medicina muncii;
 • Sa comunice, cerceteze, inregistreze, declare si sa tina evidenta accidentelor de munca, a bolilor profesionale sau in legatura cu profesia;
 • Sa asigure toti salariatii impotriva riscului de accidente de munca si boli profesionale in conditiile legii.

  Fiecare salariat are obligatia de a avea in grija propria sanatate si securitate, precum si a altor persoane ce pot fi afectate de actiunile lui in timpul lucrului, in care scop este obligat sa respecte toate prevederile normelor, instructiunilor, regulamentelor si procedurilor elaborate in acest sens.

  Art. 54 - Salariaţii vor desfăsura activitatea în asa fel încât să nu expună pericolelor de accidentare sau îmbolnavire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi, în conformitate cu pregătirea si instruirea în domeniul protecţiei muncii.

  Art. 55 - Salariaţii si reprezentanţii lor în domeniu au dreptul să ceară conducatorului autorităţii să ia măsurile cele mai potrivite si au dreptul să prezinte acestuia propunerile de măsuri pentru eliminarea riscului de accidente si îmbolnavire profesională.

  Art. 56 - Salariatul care în caz de pericol iminent, părăseste locul de muncă, nu va fi supus la nici un prejudiciu cu excepţia cazului unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe grave.

  Art. 57 - In caz de pericol iminent salariatul va lua măsurile care se impun pentru protejarea propriei persoane, a altor salariaţi si a bunurilor instituţiei.

  Art. 58 - Conducătorul autorităţii are obligaţia de a lua toate măsurile pentru protejarea vieţii si sănătăţii salariaţilor.

  Art. 59 - Conducătorul autorităţii va implementa măsurile de asigurare a securităţii si sănătăţii salariaţilor ţinând seama de principiile generale de prevenire.

  Art. 60 - Salariaţii nu vor fi implicaţi în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor de prevenire referitoare la securitatea si sănătatea în muncă, dar pot răspunde material si financiar pentru degradarea, distrugerea sau deteriorarea bunurilor achiziţionate de instituţie în scopul asigurării securităţii si sănătăţii muncii.


  CAPITOLUL XIV
  DISPOZITII FINALE

  Art. 61
  - Prezentul Regulament de ordine interioară a fost elaborat pe baza prevederilor Legii nr. 53/2004 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici si ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice.

  Art. 62 - Incălcarea dispoziţiilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară si atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici si personalului contractual, în condiţiile legii.

  Art. 63 - Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului regulament si de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

  Art. 64 - In cazurile în care faptele săvârsite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

  Art. 65 - Funcţionarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârsite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

  Art. 66 - Modificările sau completările prezentului regulament se vor face ţinând seama de actele normative în vigoare la data modificării (completării), prin grija Compartimentului resurse umane.

  Art. 67 - Regulamentul de ordine interioară se va transmite conducerii direcţiei, serviciilor, birourilor si compartimentelor care îl vor aduce la cunostinţa angajatilor sub semnătură.
   

Organizare concurs pentru funcția de Inspector de specialitate II la D.G.D.P.P.

23 august 2016 - Anunturi publice

Primăria municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr.35, organizează &ici...


Expoziția de fotografie „Copiii de azi, viitorul de mâine”

12 august 2016 - Comunicate de presa

Biblioteca Municipală Medgidia invită iubitorii artei fotografice, vineri 12.08.2016, ora 17:00 ...


Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu de către Municipiul Medgidia

12 august 2016 - Anunturi publice

Municipiul Medgidia anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului...


PUBLICAȚIE DE CĂSĂTORIE

11 august 2016 - S.P.C.E.P. - Publicatii de casatorie

Astăzi 11.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BĂEȚICĂ BENON...


La multi ani de Sf. Ion!

7 ianuarie 2014

Dragi Ioni şi Ioane, Primăria Municipiului Medgidia vă urează să fiţi sănătoşi în anul nou...


Anunt public

6 ianuarie 2014

Începând cu data de 07.01.2014 Primăria Municipiului Medgidia reia campania de distri...


Sarbatori fericite!

24 decembrie 2013

Acum că roata timpului a mai ţesut încă un an, iar cristalele fulgilor de zăpadă într...


Anunt public privind distribuirea ajutoarelor alimentare provenite din stocurile de interventie comunitara

18 decembrie 2013

Începând cu data de 20 decembrie 2013 Primăria Municipiului Medgidia sistează distrib...Telefoane utile

112 - Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta
0219551 - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor


0241.816460 - Politia Locala Medgidia
0241.820800 - Primaria Municipiului Medgidia

© Copyright 2009-2016 Primaria municipiului Medgidia. Toate drepturile rezervate.