În conformitate cu art. 38, alin.(2), lit.„b” din Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei pubice locale, Consiliul local al municipiului Medgidia elaborează şi aprobă, pe baza statutului-cadru stabilit prin O.G. nr.53/16.08.2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 96/18.03.2003, propriul statut.

Art. 1 – (1) Municipiul Medgidia este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.

(2) Poate intra în raporturi juridice cu alte localităţi sau instituţii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii.

(3) Municipiul Medgidia este localitate urbană de rangul II, conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional -Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi.

(4) A fost declarat municipiu prin Legea nr. 104/24.11.1994.

Art. 2 – (1) Unitatea administrativ-teritorială este constituită din municipiul Medgidia şi satele aparţinătoare: Valea Dacilor şi Remus Opreanu, situate la 3 km est şi, respectiv, 7 km vest.

(2) Municipiul Medgidia se întinde pe o suprafaţă de 7.300 ha, din care terenuri intravilane 1.338 ha şi terenuri extravilane 5.962 ha.

(3) Municipiul Medgidia este situat în sud-estul României, în mijlocul podişului Dobrogei, la 200 km est de Bucureşti, 39 km vest de Constanţa, 144 sud de Tulcea şi 89 km nord de Vama Veche.

(4) De la est la vest municipiul este străbătut de canalul navigabil Dunăre-Marea Neagră.

(5) Medgidia este un important nod de cale ferată, rutieră şi fluvială, fiind port la canalul navigabil Dunăre-Marea Neagră.

(6) Importanţa transportului feroviar, rutier şi fluvial este dictată de necesităţile de ansamblu, precum şi de legăturile portului Constanţa cu restul Europei.

(7) Aspectul general al reliefului este de podiş cu altitudine redusă. Solul are o structură calcaroasă, fiind acoperit cu depozite groase de loess propice cultivării de viţă-de-vie. Clima este de tip temperat continentală, cu ierni scurte şi geroase şi veri toride şi secetoase.

(8) Bogăţiile naturale ale subsolului sunt formate din zăcăminte de: calcar, nisip glauconitic, caolin, care sunt valorificate în industria minieră şi cea de industrializare a cimentului, varului şi a materialelor de construcţii. În sudul localităţii a fost identificat un zăcământ de calcar, care este încă neexploatat.

(9) Canalul navigabil Dunăre-Marea Neagră a fost amenajat pe fosta Vale Carasu, construcţia hidrotehnică fiind inaugurată în anul 1984.

(10) Portul de tranzit Medgidia a fost dat în exploatare la aceeaşi dată şi are o capacitate de 11 milioane tone/an.

(11) Localitatea Medgidia este aşezare umană din epoca neoliticului, dovedită prin descoperirea unei mori manuale pentru cereale.

(12) A fost zonă aflată sub ocupaţie grecească şi apoi romană, în antichitate, cu denumirea Carassus.

(13) În evul mediu, a fost aşezare rurală românească până în anul 1417, când cade sub ocupaţia Imperiului Otoman, căpătând numele Karasu-Pazarî.

(14) Din anul 1856, prin decret al Imperiului Otoman, localitatea a primit numele de la sultanul Abdulmecid şi apoi, prin românizare, în Medgidia.

(15) Între anii 1877-1989 se află într-o continuă dezvoltare, cu o scurtă perioadă de declin în epoca interbelică.

(16) După 1970 se dezvoltă astfel încât populaţia ajunge la cifra de 60.000 de locuitori.

(17) Potrivit datelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2002, populaţia stabilă a municipiului Medgidia a fost de 43.634  locuitori. La 31.12.2004 populaţia municipiului Medgidia, potrivit informaţiilor furnizate de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, a fost de 50.627 locuitori. Din analiza datelor se observă că între anii 2002 şi 2004 s-a înregistrat o creştere a numărului de locuitori de 6.993.

(18) Structura pe sexe este de 51,05% femei şi 48,95% barbaţi.

(19) Pe grupe de vârstă, structura populaţiei este următoarea: copii 0-18 ani = 9.937; 18-25 = 5.665; 25-45 = 16.823; 45-59 = 10.150; peste 59 = 8.052.

(20) În conformitate cu datele furnizate din 2002, Medgidia are 2 comunităţi religioase numeroase: cea ortodoxă de 35.228 persoane şi cea musulmană de 8.168 persoane. Celelalte comunităţi religioase sunt romano-catolică, greco-catolică, penticostală, baptistă, adventistă.

(21) Conform datelor furnizate de serviciului impozite şi taxe, numărul de locuinţe existente în municipiul Medgidia este de 33949 locuinţe din care: 17.518 apartamente şi restul case.

Art. 3 – (1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt CONSILIUL LOCAL, ca autoritate deliberativă şi PRIMARUL, caautoritate executivă.

(2) Consiliul Local a fost constituit prin HCL nr.3 din 18 iunie 2008.

(3) Consiliul Local este constituit  la data de 18 iunie 2008 este format din 19 consilieri locali, având următoarea apartenenţă politică:

- Partidul Naţional Liberal -10consileri;
- Partidul Social Democrat-4 consilieri;
- Partidul Democrat – Liberal – 4consilieri;
- Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România -1consilier.

Art. 4 – (1) Consiliului Local, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată,exercită urmatoarele categorii de atribuţii:

a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local;
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;
d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;
e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

(2) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Art.5-(1)Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local.

(3) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin acte normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

(5) Primarul conduce serviciile publice locale.

(6) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

(7) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României.

(8) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(9) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

(10) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în municipiu.

(11) Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative.

Art.6 - Autorităţile administraţiei publice locale au sediul în Medgidia, str.Decebal, nr.35.

Art.7 - În municipiul Medgidia există căi de comunicaţie rutiere – municipale, judeţene şi naţionale, căi ferate şi fluviale.

Art.8 – (1) În municipiul Medgidia funcţionează unităţi de învăţământ, cultură, sănătate, posturi de radio „Radio Orizont” şi de televiziune locale „Alpha Media”.

(2) Principalele instituţii care funcţionează în municipiul Medgidia sunt:

- instituţii de învăţământ:
- grădiniţe - 11
- şcoli cu clase I-VIII - 7
- şcoli  cu clase I-IV - 1
- licee - 4

- instituţii de cultură:
- Casa de Cultură ,,I. N. Roman”
- Biblioteca Municipală
- Clubul Copiilor
- Casa de Cultură a Sindicatelor ,,Lucian Grigorescu”
- Cercul Militar

- instituţii de sănătate:
- Spitalul Municipal
- Policlinica
- Cabinete medicale individuale ale medicilor de familie
- Cabinete medicale individuale ale medicilor stomatologi
- Cabinete medicale private

- alte instituţii:
- Judecătoria
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia
- Poliţia Municipală
- Jandarmeria
- Administraţia Finanţelor Publice şi Trezoreria
- Poliţia Comunitară Medgidia
- Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- Casa de pensii - filiala Medgidia
- Reprezentanţă Camera de Comerţ
- Birouri notariale

- lăcaşuri de cult (ortodox, musulman, greco-catolic, baptist, iehovist, adventist)

- fundaţii şi asociaţii neguvernamentale

- instituţii bancare:
- BCR
- BRD
- Volksbank
- Raiffeisen Bank
- Banca Transilvania
- Banca Comercială Carpatica
- Bancpost
- CEC
- ING

(3) În municipiul Medgidia activează prin organizaţii şi filiale locale: PNL,  PSD, PD-L, UDTTMR, PNŢCD, PNG, PRM, Partida Romilor.

(4) Sindicatele locale sunt afiliate la marile Confederaţii  Sindicale Naţionale (CNSLR – Frăţia; Cartel ALFA).

(5) Activităţile economice specifice în municipiul Medgidia: industria cimentului şi materialelor de construcţii, industria alimentară, industria mobilei, construcţiilor de maşini agricole, construcţii, servicii şi comerţ şi agricultură.

Art.9 –(1) Serviciile de utilităţi publice în municipiul Medgdia sunt asigurate astfel:

- serviciul alimentarea cu apă şi de canalizare – de către operatorul regional S.C. RAJA S.A.;
-serviciile de salubrizare, gospodărire şi furnizare a energiei termice – de către Direcţia de Servicii Publice Medgidia (serviciu public înfiinţat prin hotărâre a Consiliului Local);

(2) Administrarea domeniului public şi privat al municipiului este asigurată de D.G.D.P.P. Medgidia, serviciu public înfiinţat prin hotărâre a Consiluilui Local.

Art.10 - (1) Patrimoniul municipiului Medgidia este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi privată ale acestuia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

(2) Consiliul local hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie inchiriate. Acesta hotărăste cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, in conditiile legii.

(3) Bunurile care aparţin domeniului privat al municipiului pot fi vândute, închiriate sau concesionate, în condiţiile legii.

(4) Consiliul local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publica sau privata locală persoanelor juridice făra scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Art. 11–(1) Tinerii cu domiciliul în municipiul Medgidia primesc, la împlinirea vârstei de 18 ani, în cadrul unei festivităţi organizate la sediul primăriei în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, titlul şi certificatul de cetăţean al municipiului.

(2) Organizarea festivităţilor se va realiza cu sprijinul serviciului relaţii publice.

Art. 12 – (1) Cuplurile cu domiciliul în municipiul Medgidia, la împlinirea a 50 de ani de căsătorie, vor fi aniversate, ocazie cu care vor primi diploma „NUNTA DE AUR”, suma de 150 lei şi un buchet de flori.

(2) Festivitatea de premiere se va realiza la sediul primăriei cu sprijinul serviciului relaţii publice.

(3) Cheltuielile vor fi suportate de la bugetul local, capitolul „autorităţi publice”.

Art.13 – (1) Cetăţenii cu domiciliul în municipiul Medgidia, la împlinirea vârstei de 100 de ani, vor fi aniversaţi, ocazie cu care vor primio „DIPLOMĂ DE ONOARE”, suma de 500 lei, un tort şi un buchet de flori.

(2) Premierea se va realiza la domiciliul persoanei, cu sprijinul serviciului relaţii publice.

(3) Identificarea centenarilor se va realiza cu sprijinul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanei.

Art. 14 – (1) Consiliul local al municipiului Medgidia instituie şi acordă titlul de ,,Cetăţean de Onoare” al Medgidiei, începând din anul 1999, odată cu sărbătorirea ,,Zilelor Medgidiei”.

(2) Festivitatea de acordare a titlului va avea loc la data stabilită de consiliul local în şedinţa de aprobare a protocolului privind acordarea titlulului.

(3) Se acordă titlul ,,Cetăţean de Onoare” al municipiului Medgidia oricărei persoane originare sau rezidente, în trecut sau prezent, care, prin activitatea teoretică sau practică, a avut sau are contribuţii deosebite în diverse domenii de activitate.

(4) De asemenea, titlul se poate acorda oricărei persoane cu merite remarcabile în viaţa socială, economică, culturală, politică a municipiului, indiferent de originea sau localitatea de rezidenţă.

(5) Acordarea titlului se face la propunerea instituţiilor şi organizaţiilor existente în municipiu, a primarului sau a consilierilor, prin hotărâre a consiliului local, pe baza recomandării comisiei investite în acest scop.

(6) Comisia este formată din 5 persoane, respectiv primarul municipiului, care este şi preşedintele comisiei şi cei 4 preşedinţi ai comisiilor de specialitate ale consiliului local.

(7) Titlul de ,,Cetăţean de Onoare” se poate acorda şi postmortem personalităţilor desemnate de comisia de acordare a titlului, prin consultarea instituţiilor şi organizaţiilor social-culturale de pe raza municipiului. În acest caz, titlul va fi înmânat familiei sau altor descendenţi.

(8) Titlul poate fi retras deţinătorului, la cererea comisiei de acordare şi prin votul acesteia (majoritate simplă), prin hotărâre a consiliului local.

(9) Deţinătorul de titlu, rezident în municipiu, se bucură de următoarele drepturi:

- reducerea impozitului, a taxelor locale şi chiriilor pentru locuinţa de domiciliu cu 50%, pe toată perioada cât deţine acest titlu;
- la decesul titularului, soţul/soţia acestuia beneficiază în continuare de dreptul de reducere cu 25%;
- acordarea în mod gratuit a unui loc de veci(în exclusivitate priveşte pe deţinătorul titlului);
- acces gratuit la spectacole, manifestări sportive, festivaluri şi alte evenimente organizate de consiliul local în municipiul Medgidia;
- consultarea de către primarul municipiului în anumite probleme în care acesta consideră necesar punctul de vedere al deţinătorului titlului.

(10) Deţinătorul de titlu, nerezident în municipiul Medgidia, are următoarele drepturi:

- invitaţii la spectacole, manifestări sportive, festivaluri şi altele organizate pe teritoriul municipiului Medgidia de către consiliul local;
- consultarea de către primarul municipiului în anumite probleme în care acesta consideră necesar punctul de vedere al deţinătorului titlului;
- decontarea cazării la hotel în Medgidia, pe perioada manifestărilor organizate de consiliul local, la care este invitat.

(11) Toate deconturile se finanţează din bugetul local.

(12) Consiliul local poate hotărî, în cazuri de excepţie şi acordarea altor drepturi.

(13) Retragerea titlului de ,,Cetăţean de Onoare” înseamnă, în mod implicit, şi retragerea tuturor drepturilor mai sus prevăzute.

(14) Festivitatea de acordare a titlului este precedată de publicarea listei candidaţilor şi a listei deţinătorilor, sarcină ce revine comisiei de acordare.

(15) Festivitatea este organizată pe baza unui protocol special.

(16) Retragerea şi, respectiv, pierderea titlului se dă publicităţii cu motivaţii, acolo unde este cazul.

Art.15 – Locuitorii municipiului au dreptul de a participa prin modalităţile prevăzute de lege, la viaţa politică, economică, socială şi cultural-sportivă a municipiului.

Art.16 – Cetăţenii sunt consultaţi, în condiţiile legii, prin referendum local, asupra problemelor de interes deosebit din municipiul Medgidia. Referendumul local se poate organiza în toate localităţile componente sau numai într-una dintre acestea.

Art.17– (1) Cetăţenii pot fi consultaţi şi prin Consiliile consultative de cartier (C.C.C.) organizate pe sate (Valea Dacilor şi Remus Opreanu) în mediul rural, şi pe cartiere (Zona Centru, Zona Sud, Zona Nord, Zona Est, Zona Vest) în mediul urban.

(2)Consiliile consultative de cartier (C.C.C.) se înfiinţează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentului statut.

(3)Consiliul consultativ de cartier este o organizaţie cetăţenească, fără personalitate juridică, apolitică şi non-profit, care promovează valorile democraţiei prin realizarea unui dialog permanent între administraţia locală şi locuitorii unei anumite zone, asigurând astfel o participare activă a cetăţeanului la rezolvarea unor probleme concrete ale colectivităţii din care face parte. Consiliile consultative de cartier funcţionează ca şi parteneri sociali ai Consiliului Local, în vederea identificării şi rezolvării problemelor comunităţii locale. Ele constituie instrumente de participare cetăţenească, pentru îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică locală, în scopul realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii şi proiecte de interes public local.

(4)Poate fi membru al Consiliului Consultativ de Cartier orice cetăţean cu domiciliul în municipiul Medgidia, cu vârsta minimă de 18 ani, care îşi exprimă dorinţa de a face parte, ca voluntar, dinconsiliul din zona în care domiciliază.

(5)Fiecare C.C.C. va fi format din minim 7 persoane, cetăţeni care şi-au manifestat dorinţa să dezbată împreună diversele aspecte ale vieţii colective (reprezentanţi din învăţământ, sănătate, cultură, servicii şi comerţ, asociaţiile de proprietari etc). C.C.C. îşi stabilesc, în funcţie de propriile realităţi, numărul membrilor, cunoscând că limita care nu trebuie depăşită pentru a asigura o funcţionare satisfăcătoare a consiliului este de 15 de membri. Selecţia membrilor se va face în cadrul şedinţei de constituire, având în vedere C.V.-ul, pe baza votului majorităţii celor prezenţi. Totodată, va fi aprobată Lista membrilor supleanţi.

(6) Şedinţa de constituire va fi condusă de un reprezentant al administraţiei locale, care va prezenta aspectele practice ale modului de funcţionare a consiliilor consultative de cartier.

(7) Mandatul membrilor C.C.C. este de trei ani. C.C.C. îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data la care se constituie consiliul nou ales.

(8) C.C.C. va avea un birou alcătuit din 1 preşedinte, 1 vicepreşedinte şi 1 secretar care organizează activitatea consiliului, alesi de către membrii Consiliului Consultativ prin vot direct şi secret din rândul acestora.Dacă C.C.C. are mai mult de şapte membri, biroul care organizează activitatea poate avea un preşedinte şi până la trei vicepreşedinţi, respectiv secretari.

(9) Pentru a favoriza dezbaterile, în cadrul C.C.C. pot fi constituite grupuri tematice de lucru.

(10) Fiecare membru al C.C.C. va primi un carnet de membru în care se precizează ce este un C.C.C., rolul unui consilier, precum şi regulamentul interior pe care se va angaja să-l respecte.

(11) Nu pot face parte din C.C.C. consilierii locali şi funcţionarii publici angajaţi ai Primăriei Municipiului Medgidia.

(12) C.C.C. se reunesc cel puţin trimestrial în spaţiile puse la dispoziţie prin grija Primăriei Municipiului Medgidia.

(13) Prezenţa membrilor C.C.C. la şedinţe este obligatorie. Absenţa nemotivată de la 3 şedinţe consecutive conduce la înlocuirea persoanei în cauză cu un alt voluntar de pe Lista membrilor supleanţi.

(14) În cadrul C.C.C., hotărârile se iau prin vot deschis, în prezenţa majorităţii membrilor în funcţie. Pentru luarea unei hotărâri este necesară majoritatea voturilor membrilor prezenţi.

(15) C.C.C. va fi convocat de preşedinte cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţei. Convocarea se poate face în scris, prin intermediul poştei, telefonic, cu ajutorul mass-media sau al altor mijloace de publicitate, cu sprijinul serviciului de relaţii publice din cadrul Primăriei. Convocarea este însoţită de Ordinea de zi a şedinţei. Ordinea de zi va fi stabilită de biroul C.C.C. pe baza propunerilor reţinute la precedenta şedinţă a C.C.C.

(16) Membrii C.C.C. sunt voluntari, nu beneficiază de salariu/indemnizaţie şi nici de alte facilităţi (legitimaţii de transport, etc.). Ei vor lucra numai pentru binele comunităţii şi vor fi implicaţi în procesul de luare al deciziilor, vor fi cei care vor încuraja iniţiativa locală şi vor promova propunerile locuitorilor cartierului pentru a se materializa prin hotărâre de Consiliu Local.

(17) Membrii C.C.C. vor depune o activitate de reprezentare a intereselor cetăţenilor dintr-un cartier şi vor avea o atitudine constructivă, de colaborare cu autorităţile administraţiei locale, prin intermediul serviciului de relaţii publice.

(18) Şedinţele C.C.C., conduse de preşedinte, pot fi publice. Fiecare consiliu va încerca să aibă, cel puţin o dată pe an, o şedinţă deschisă locuitorilor din cartier, pentru a face cunoscută componenţa consiliului şi pentru a raporta starea de avansare a diferitelor lucrări.

(19) Procesul-verbal al şedinţei C.C.C. va fi redactat de către secretar, semnat de preşedinte şi prezentat membrilor consiliului cu ocazia următoarei şedinţe. De asemenea, în termen de cinci zile de la desfăşurarea şedinţei, va fi transmis serviciului de relaţii publice din cadrul Primăriei  pentru a fi prezentate primarului, în vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul. Solutia adoptată se aduce la cunostintă publică prin grija serviciului de relaţii publice.

(20) Propunerile, sugestiile şi sesizările C.C.C. vor fi prezentate compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia care au obligaţia de a analiza şi a prezenta primarului modul şi termenul de soluţionare a aspectelor semnalate. Aceste informaţii vor fi folosite în luarea deciziilor privind viaţa comunităţii.

(21) Activitatea în cadrul C.C.C. este pur voluntară, bazată pe interesul şi disponibilitatea cetăţenilor din fiecare cartier al municipiului Medgidia să contribuie la identificarea şi rezolvarea problemelor locale. Activitatea C.C.C. nu implică financiar Consiliul Local.

(22) Rezultatele activităţii C.C.C. vor fi prezentate pentru informarea cetăţenilor, pe site-ul Primăriei şi în mass-media locală.

(23) Fiecare cetăţean se poate înscrie pe lista C.C.C. ce va reprezenta cartierul în care domiciliază. Înscrierile se fac la Primăria Municipiului Medgidia, Centrul de Informare pentru Cetăţeni, în perioada 15 ianuarie-31 ianuarie 2010, în zilele de luni până vineri, între orele 8,00 –12,00. Convocarea la şedinţa de constituire a fiecărui C.C.C. se face de către primar, prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.

Art.18–(1)Consiliul local al municipiului Medgidia hotaraste asupra cooperarii sau asocierii cu persoane juridice romane ori straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes local, precum şi asupra stabilirii unor relatii de parteneriat cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari.

(2) Municipiul Medgidia se poate înfrăţi cu orice localitate din ţară şi de peste hotare, fiecare relaţie de înfrăţire fiind cuprinsă în protocolul de înfrăţire, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru ambele părţi.

(3) Fiecare protocol de înfrăţire va fi dat publicităţii şi angajează în respectarea lui întreaga populaţie a municipiului.

Art. 19 – Stema municipiului Medgidia a fost însuşită de către Consiliul Local al municipiului Medgidia prin HCL nr.95/1999.

Art. 20 – (1) Consiliul local al municipiului Medgidia realizează lunarpublicaţia ,,Info Medgidia” cuprinzând raportul de activitate pentru perioada respectivă şi prognoza pe cea imediat următoare, date de interes public privind activitatea consiliului local, inclusiv date financiare şi sinteza datelor oferite de firmele, societăţile, instituţiile de pe raza localităţii.

(2) Publicaţia se difuzează cu respectarea regimului legal al publicaţiilor şi se oferă cetăţenilor în mod gratuit şi localităţilor înfrăţite sau, la schimb, altor localităţi din ţară.

Art.21 – Municipiul Medgidia are propriul site pe internet, ce poate fi accesat la adresa www.emedgidia.ro.

Art.22 – Patronul spiritual al municipiului Medgidia este ,,Sfântul Dumitru”.

Art.23 – Manifestările dedicate municipiului –„Zilele Medgidiei”– se organizează în săptămâna ce cuprinde ziua de 02 septembrie a fiecărui an.

Art.24 – Orice modificare sau completare a prezentului statut este de competenţa Consiliului Local al municipiului Medgidia.

Art.25 – La data adoptării prezentului statut, încetează aplicabilitatea HCL nr.173/2003 privind aprobarea Statutului Municipiului Medgidia cu modificările şi completările ulterioare.
 

Organizare concurs pentru funcția de Inspector de specialitate II la D.G.D.P.P.

23 august 2016 - Anunturi publice

Primăria municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr.35, organizează &ici...


Expoziția de fotografie „Copiii de azi, viitorul de mâine”

12 august 2016 - Comunicate de presa

Biblioteca Municipală Medgidia invită iubitorii artei fotografice, vineri 12.08.2016, ora 17:00 ...


Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu de către Municipiul Medgidia

12 august 2016 - Anunturi publice

Municipiul Medgidia anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului...


PUBLICAȚIE DE CĂSĂTORIE

11 august 2016 - S.P.C.E.P. - Publicatii de casatorie

Astăzi 11.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BĂEȚICĂ BENON...


La multi ani de Sf. Ion!

7 ianuarie 2014

Dragi Ioni şi Ioane, Primăria Municipiului Medgidia vă urează să fiţi sănătoşi în anul nou...


Anunt public

6 ianuarie 2014

Începând cu data de 07.01.2014 Primăria Municipiului Medgidia reia campania de distri...


Sarbatori fericite!

24 decembrie 2013

Acum că roata timpului a mai ţesut încă un an, iar cristalele fulgilor de zăpadă într...


Anunt public privind distribuirea ajutoarelor alimentare provenite din stocurile de interventie comunitara

18 decembrie 2013

Începând cu data de 20 decembrie 2013 Primăria Municipiului Medgidia sistează distrib...Telefoane utile

112 - Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta
0219551 - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor


0241.816460 - Politia Locala Medgidia
0241.820800 - Primaria Municipiului Medgidia

© Copyright 2009-2016 Primaria municipiului Medgidia. Toate drepturile rezervate.